Saturday, October 25, 2008

15. Iruvar - இருவர்ஆயிரத்தில் நன் ஒருவன் ,

// I am the one in Thousand.

பதினாயிரத்தில் அவள் ஒருவள் ,

// She is the one in ten thousand.

லக்ஷத்தில் அவன் ஒருவன் ,

//He is the one in lakh.

அவளுக்கு அவன் ஒரே ஒருவன் ,

// For her he is the only one

அவளுக்கு நான் வேறொருவன் ,

// For her I am just somebody else

எனக்கே என்க்கேன்பது யார் ?

// Who is the one who is “just mine’

தூதர வைத்து கடவுள் ,

//It is the God who made the thought in me

தோன்றி விட்டது அவள் முக்சம் ,

// It is her face which ignited it

கொன்றுவிட்டது அவள் நினைவு ,

//It is her thought that propelled it

அது ஒரு துளியாக ,

// It became a drop

ஒரு மலையாக ,

// It became a rain

ஒரு கடலாக ,

// It became an ocean

அந்த வெள்ளத்தில் நான் ,

//In that flood of water

என்னையே கொள்ளவிடதேவய ?

//Is it necessary that I should drown myself in that flood?


:: Pasted from my Novel "S-he" published at:

http://johnistheauthor.blogspot.com/2008/07/1.html

14. കാലചക്രം


മദ്ധ്യാഹ്നം വരെ പ്രഭാതം ,
സായാഹ്നം വരെ മദ്ധ്യാഹ്നം,
നിശീഥിനി വരെ സായാഹ്നം
പ്രഭാതം വരെ നിശീഥിനി,
ജനനം വരെ മരണം ,
മരണം വരെ ജനനം .


::If you like the photo above please drop a comment at:
http://www.flickr.com/photos/sprintist86/1559463340/

13. I have lost someting - "American Beauty"


"American Beauty" is great movie with many levels of perception wonderfully woven in one plane.
What I like most about this is the way the dialogues are written.

After watching the movie I just selected dialogues and typed it to one document.
And this is the result.
Even a single word is not changed and if you like this the credit goes to the director - Sam Mendes - and the rest of the team. You can read more about the movie at:

http://www.imdb.com/title/tt0169547/

I have lost something.

I'm not exactly sure what it is.

But I know, I didn't always feel this...

Sedated.

But you know what?

It's never too late to get it back.

There's nothing worse in life than being ordinary.

It was one of those days...

Where it's a minute away from raining

And there was this electricity in the air.

You can almost hear it.

That's the day I realized that there was this...

Entire life behind things...

And this incredibly benevolent force...

That wanted me to know that there was no reason to be afraid...

Ever.

I need to remember.

Sometimes there's so much...

Beauty...in the world.

I feel like I can't take it...

And my heart...is just going to...cave in.

Remember those posters that said...

"Today is the first day of the rest of your life "?

Well.

That’s true with everyday except one--

The day you die.

I had always heard your entire life flashes...

In front of your eyes the second before you die.

First of all, that one second...

Isn't a second at all.

It stretches on forever.

Like an ocean of time.

For me, it was lying on my back...

Watching falling stars.

I guess I could be pretty pissed off about what happened to me.

But it's hard to stay mad when there’s so much beauty in the world.

Sometimes I feel like I'm seeing it all at once and it's too much.

My heart fills up like a balloon that’s about to burst.

And then I remember to relax...

And stop trying to hold on to it.

And then it flows through me like rain.

And I can't feel anything but gratitude...

For every single moment...

Of my stupid little life.

You have no idea what I’m talking about. I'm sure.

But don't worry.

You will someday.

Love is old. Love is new...

Love is all. Love is you...

Because the sky is blue...

It makes me cry...


12. I think I exist
" I think there for I exist" -[Rene Descartes]

I think and ask hoping for an answer- There for I survive

I think,think,and ask hoping for many answers - There for I live

I think,think,think, and think for ever.

When I get all the answers , I must die.:: If you like the photo say that to the photographer at:

http://www.flickr.com/photos/ido/10423707/

11. Dark and Light

there is nothing like dark

it is only the absence of light.

there is nothing like white.

u see it because it gives you back everything

there is nothing like black.

u cant see it
because it wont give anything back.

there is nothing like sadness.

it is just the absence of happiness.

there is noting like death

it is just absence of life.
:: If you like the above photo please say that to the photographer at:

http://www.flickr.com/photos/villiv/1448089721/

10. Happiness
It`s like

if you care enough

you can listen to the white music,

read the white blanks,

see the white pictures,

and the entire world around you

shining in an heavenly glow,

making you believe that,

you , you are the center of universe.
:: If you like the photo above please share your happiness with the photographer at:
http://www.flickr.com/photos/jphilipson/2100627902/

9. Best FriendsSome times you say a "hi".


None of my best friends believe in "hi".


Still many of my friends do so.


Some times you wish a “Gm".


None of my best friends believe in wishing.


Still many of my friends do so.


Some times (only) you say a "Bye".


None of my best friends believe in "Bye".


But many of my friends do so.


My best friends don’t make a call everyday.


But many of my friends do so.


My best friends don’t send e mail everyday.


But many of my friends do so.


When I desperately want someone near,


Few of them just seem to appear beside me.


Only this happens with my best friends.


When I really want someone to listen to me


Few bother to sit beside.


Sometimes u did so.


But this should happen only with my best friends.


When I consider them as next best next to me,


I understand that they also consider me as their next best.


It is good to be an open book among friends.


But it is better to be an open book with limited copies


Among real good friends


However, last few lines don’t hold true here.


Unknown, Alien, Stranger, Somebody, Someone


Friend, Acquaintance, Good friend, Best friend


Where do you fit best?
:: If you like the photo above please drop a comment to the photographer at:
http://www.flickr.com/photos/beija-flor/221434866/8. The AngelIt was raining, but not strong enough to hurt their skin. They walked in the rain in full moon light. They felt the wet leaves, with finger tip and touched the water drops.
Smelt the flowers as if they see it for the first time. Some flowers blossom only at night. They must be expecting someone who comes only in night, to give them Moksha..

There were weeds around; Many with thorns. It made bleeding scratches on his feet. He did not bother to look it. The night became saturated with black. There were a light beam on the far end .She led him to that light.
He just followed her like a kid.
He was charmed.
Then they reached a point where their way ends.
She stopped walking and looked at his face.
He thought how beautiful she was in the moonlight.

She came near him and kissed in his palm.
Then she kissed on his forehead.
Then she kissed on his eyes.
Then she kissed on his lips.

He felt as the time is frozen around them.
The rain has stopped after long time.
His knees became weaker and weaker.
At last he fell on the wet grass.

She just walked away with his soul.
She was an angel, an angel of death.


:: Pasted from my Novel "S-he" published at :
http://johnistheauthor.blogspot.com/2008/07/1.html

7. The Rain

It is getting cloudy

It was like this for a long time

Why the rain has not started yet?Hmm, yes, it is real damn cloudy.

Sounds like words has lost its charm

Looks like world has lost its beauty.Can it be darker than this?Moonlight has lost the glow,

There is only wind. But not breeze.

Is there something called black light?

Or something like a white hole instead of black hole?

Can we just get vaporized in to thin air?


Why? Don’t you want people look at you?I feel like naked when the crowds look at me.

I don’t want to impress anyone.

But I don’t mind if someone gets impressed also.Hei, wait a minute.

Have you ever tried to stare at blue sky?Hmm, a lot.

If you care enough you can see colorless bubbles coming down to earth.

Thousands of bubbles. The funny thing is that neither it will burst nor you can touch.Interesting!. What must be that?Who knows? But I used to see them.

Everybody sees everything. And knows everything.

But pretend as if they don’t know anything. And try to hide all from all.


Enough man!.Never mind, it is raining now. Let us go.


:: Pasted from my Novel "S-he" published at :
http://johnistheauthor.blogspot.com/2008/07/1.html

6 .What I don't want to be
I hate to be sad.


I hate to be a poet.


I hate to be a lover.


I hate to be desperate.


I hate to be sentimental.


I hate to be a lot like that.It has been said thousand times already.

Daily life is a constant struggle


, to be like that


, to distort reality


, to make left right


, to make false true


, to prove the opposite


, to pretend what I am not


Some day I will succeed

- To be bad enough to ignore all.


- In proving that I am not human.
If you like the photo above please drop a comment at:
http://www.flickr.com/photos/bardofthelake/61004785/

5. M Dying


This is a forwarded e mail and I don't know who is the real author.
If you like the poem wish good luck to that unknown poet.


I'm dying, dying to wake up without you

I'm dying, dying to wake up without you, without you in my head again

i'm dying, dying to forget about you, that you ever lived

there's a shade come over this heart that's coping with laying down to rest

i'm dying to live without you again

i'm dying, dying to find a distraction, get you away from me

i'm dying, dying to reach a conclusion, so that the world can see

it's the same old story of love and glory that broke before it bent

i'm dying to live without you again

the first time you left, i said goodbye

now there's not a prayer that can survive

i'm dying, dying to die just to come back so we can meet again

i'm dying, dying to say what i always should have said

it's a strange emotion this but there's still hope in this

as long as there's a breath I'm dying and i can't live without you again .. .. .. ..


4. Listening to you.Listening is thinking,

Thinking is Imagining,

Imagining is seeing,

Seeing is believing,

Believing is being,

Being is Feeling,

Feeling is Feeling the pain,

Feeling the pain can make me bad.

Worser me is Sadder me,

Sadder me is Madder me.

Will you make me mad?

Won’t you spare me?:: If you like the photo above drop a comment at:
http://www.flickr.com/photos/andrea_montagnana/2561022686/

3. Before My Birth


I was dead before my birth.

I don’t know how?I am asleep when the rest is awake.

Most of the time in half sleep;

I don’t understand why?Like that childhood dream

Where only you can’t escape from the monster

Because your knees are too weak to run.The world walks beside me

I hear the footsteps all the time.

This is a constant disturbance.

I don’t belong to you.

You don’t belong to me.


My day starts at night.

My life starts with some dreams.

And it ends with another dream.

Hyper-Imaginative,

Ultra-Cool Blooded,

Hyper-Sensitive,

Intra-Thinking,

Sub-Logical,

Trans-Behavioral,

Meta-Organic,

Infra- temperamental;

A fleshy vegetable thing.“Abnormally Normal Or Normally Abnormal...Never in the middle!”

I must be a mistake.Everybody is fine with me.

No, Exception. Everybody IS.If Absence of problem is a problem,

That must be my problem.

Which is strange?

That is not normal.

That scares me.Black is not the color of Death.

White is not the color of Birth.

But the color of Life is Gray.


2. Crying Boy


Wished for Rain.

Got few eye Drops.

Wished for Eye Drops

Got few pain drops.My inkbottle is full of pain drops.

Forced to write till it gets empty.

I need my bottle back.

Soon.

And it must be dry.


I like blue.

Just like the blue ink.

But not Blues.


Somehow the drops are color less.

Not Red, not blue, not black.

Somebody stole the color,

Leaving the blank ink in the bottle.

How can someone read my writings,

if the ink is color less?

1. Something words can’t describe


You lost your vision.

Since you don’t have eyes,

You will never know how it feels like,

; To see something beautiful.

Something words can’t describe.You lost your touch.

Since you don’t have fingers,

You will never know how it feels like,

; To feel something so smooth.

Something words can’t describe.You lost all your senses.

Since you don’t have body,

You will never know how it feels like,

; To perceive something so good.

Something words can’t describe.You already lost her.

Since she really doesn’t exist,

You will never know how it feels like,

; To live your life in it’s best.

Again something words can’t describe.You lost your soul.

Since you don’t have a life,

You will never know how it feels like,

; To be alive.